8621 Zamárdi, Eötvös u. 15/1.   |   +36 84 545 800   |   info@wellamarin.hu

Magyar
Bezárás

Rendezvény Szerződési Feltételek

Jelen Rendezvény Szerződési Feltételek (RSZF) hatálya a Wellamarin Kft. által üzemeltetett Hotel Wellamarin****Superior által nyújtott szolgáltatásokra terjed ki. Jelen Rendezvény Szerződési Feltételeket a Wellamarin Kft. a Hotel Wellamarin****Superior nevében eljárva teszi közzé, azzal, hogy a szállodai és kapcsolódó szolgáltatásokat a Wellamarin Kft. nyújtja és az azzal kapcsolatos valamennyi jog illetve kötelezettség őt illeti, illetve terheli. Egyedi feltételek nem képezik a jelen RSZF részét. Jelen Rendezvény Szerződési Feltételek nem zárják ki külön, speciális megállapodások kötését utazásközvetítőkkel, szervezőkkel, esetenként más-más, az adott üzletnek megfelelő feltételekkel.

Ugrás a képgalériához

Rendezvény Szerződési Feltételek

A SZOLGÁLTATÓ ADATAI

Név: Wellamarin Kft.
Cím: 8621 Zamárdi, Eötvös u. 15/1.
Telefon: +36 84 545 891
Fax: +36 84 545 020
E-mail cím: sales@wellamarin.hu
Web: www.wellamarin.hu
Adószám: 12774742-2-14
Cégjegyzékszám: 14-09-304837
HUF Bankszámla: 17600066-00256816-00200004
EUR Bankszámla: 17600066-00256816-10200005

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Megrendelő megrendeli, a Szolgáltató elvállalja az előzetes kalkulációban részletezett szolgáltatásokat a visszaigazolásban rögzített árakon. A szerződő Felek az ügylet hatályára kikötik a szigorú írásbeliséget, azaz az egymás felé tett nyilatkozatuk kizárólag írásbeli formában érvényes. Az esetleges szóbeli megrendelést a Felek kötelesek írásban, hivatalos pecséttel ellátott megrendelővel megerősíteni. A jelen Rendezvény Szerződési Feltételek teljesítése során a Felek által egymáshoz intézett nyilatkozatok és értesítések akkor minősülnek megfelelően, írásos formában kézbesítettnek, ha a visszaigazolásban megnevezett Kapcsolattartó személyeknek, vagy a Feleket képviselő Ügyvezetőnek címezve,

1.1. postai úton (tértivevényes küldeményként),
1.2. futárszolgálat igénybevételével,
1.3. elismervénnyel igazolt személyes átadás során,
1.4. faxon (kézbesítés megtörténtét igazoló jelzés esetén), illetve
1.5. e-mailen (amennyiben az üzenet beállításaiban a kézbesítési visszaigazolás aktiválásra került, és az értesítés a feladónak visszaérkezett)

került átadásra.

2. ÁRAK ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

A Felek részéről elfogadott árak a visszaigazolásban kerülnek rögzítésre. Megrendelő az alábbi ütemezés szerint köteles a megrendelt szolgáltatások ellenértékét Szolgáltató részére teljesíteni.

2.1.Előlegként a Szolgáltató előlegbekérő levele alapján annak kézhezvételét követő 8 napon belül az előrevetített költségek 50%-a átutalással kerül kiegyenlítésre. Az előleg összegéről a Szolgáltató előlegszámlát állít ki és küld meg postai úton a Megrendelő számlázási címére. Az előleg összege a rendezvényt követően kiállított végszámlában kerül elszámolásra.
2.2.Az összes további költség, amely az 1. számú mellékletben feltüntetett előrevetített költségek 50%-án felül a rendezvény során felmerül utólag, tételesen kerül elszámolásra. Szolgáltató végszámlát állít ki és küld meg postai úton a Megrendelő számlázási címére. A végszámla annak kézhezvételét követő 8 napon belül átutalással kerül kiegyenlítésre.
2.3.Késedelmes fizetés esetén, a Szolgáltató jogosult késedelmi kamatot felszámítani, melynek mértéke a jegybank által meghatározott alapkamat nyolc százalékponttal növelt értéke.

3. LEMONDÁSI FELTÉTELEK

Amennyiben a rendezvény teljes, vagy a visszaigazolásban részletezett szolgáltatások részleges lemondására a Szolgáltató felelősségi körén kívül álló okok miatt kerül sor, a Szolgáltató az írásbeli lemondás kézhezvételét követően az alábbiak szerint jogosult kötbér érvényesítésére:

3.1. A rendezvény kezdőnapját több mint 45 nappal megelőzően az aktuálisan foglalásban levő szállások és szolgáltatások 50%-a mondható le kötbérmentesen.
3.2. A rendezvény kezdőnapja előtti 44. naptól a 15. napig az aktuálisan foglalásban lévő szolgáltatások 20%-a mondható le kötbérmentesen.
3.3. A rendezvény kezdőnapja előtti 14. naptól a 2. napig az aktuálisan foglalásban lévő szolgáltatások 10%-a mondható le kötbérmentesen.
3.4. 48 órán belüli lemondás és nem megérkező vendég esetében 100% kötbér kerül érvényesítésre.

Lemondás esetén a Szolgáltató a végszámlában a fenti esetek szerinti kötbért jogosult felszámítani. A befizetett előleg kötbéren felüli része a Megrendelő bankszámlájára a végszámla kiállításától számított 8 napon belül átutalással kerül kifizetésre.

Azonnali hatályú felmondásnak van helye mindkét Fél részéről a súlyos szerződésszegés esetén. Súlyos szerződésszegésnek minősül a fizetési feltételek megszegése.


4. BEHOZOTT ÁRUK / HARMADIK FÉL ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK

4.1. Bármilyen dekoráció csak a Szolgáltatóval történő előzetes egyeztetés után helyezhető el a Hotel Wellamarin****Superior falain.
4.2. Valamennyi, a foglalás lebonyolításához szükséges anyagot kizárólag a személyzeti portán keresztül lehet be- és kiszállítani. A Biztonsági Szolgálatnak a tételes szállítólevélről egy darab másolatot köteles Megrendelő átadni.
4.3. A Megrendelő kizárólagosan felel azokért a dolgokért (pl. technikai eszközök), amelyeket behoz a szállodába. Egyéb írásbeli szerződés hiányában a Szolgáltató nem köteles az ingóságokat tárolni vagy őrizni.
4.4. A Szolgáltató nem felel azokért a tárgyakért, amelyeket postán vagy egyéb kézbesítő szolgálat útján küldtek a Szolgáltatóhoz.

5. A FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

5.1. A Szolgáltató a visszaigazolásban rögzített napokra és felszereltséggel a Megrendelő rendelkezésére bocsátja az előzetesen egyeztetett és szerződött lakóegységeket, vendéglátó és konferenciaszolgáltatásokat.
5.2. Megrendelő a Szolgáltatásokkal kapcsolatban felmerült kifogásait a helyszínen szóban és írásban jelzi. A Szolgáltató távozás utáni utólagos reklamációt nem fogad el.  
5.3. A rendezvény résztvevői az esetleges külön megrendeléseiket (masszázs, minibár fogyasztás, zárt parkoló használata, stb.) - ide nem értve az igazolt és elszámolásra kerülő helyszíni többletfogyasztást – maguk fizetik. Erről előzetesen a Megrendelő értesíti a résztvevőket. Megrendelő kezességet vállal a résztvevők által a Szolgáltató felé nem rendezett fogyasztásokért (masszázs, minibár fogyasztás, zárt parkoló, stb.)..
5.4. Ételt és italt csak a Szolgáltatótól lehet beszerezni. Étel és ital bevitelére különleges speciális esetekben (nemzeti szokások stb.) csak a Szolgáltató írásbeli engedélyével kerülhet sor, de ez esetben a Szolgáltató jogosult szerviz- vagy palackdíjat számlázni.

6. KÁROK ÉS FELELŐSSÉGEK

6.1. Megrendelő felelősséget vállal alkalmazottaiért, alvállalkozóiért, vendégeiért és köteles az általa, vagy vendégei által a Szolgáltatónak okozott károkat megtéríteni, ha a Szolgáltató a károkozás tényéről Szolgáltató képviselője által aláírt jegyzőkönyvet a rendezvény befejezését követő 5 napon belül elküldi Megrendelő részére.
6.2. Szolgáltató felhívja a Megrendelő figyelmét értékesebb eszközeinek biztosítására, mert a Szolgáltató csak azokért a tárgyakért vállal felelősséget, amelyeket a Megrendelőtől átvételi elismervénnyel vett át.
6.3. Egyik Fél sem felel a Rendezvény Szerződési Feltételek szerinti kötelezettsége nem vagy nem teljeskörű teljesítéséért azon esetekben, amikor olyan, mindkét fél érdekkörén kívül eső, előre nem látható körülmény (vis maior) merül fel, amely megakadályozza a szerződési feltételek teljesítését. Ilyen körülmény különösen: háborús cselekmények, lázadás, szabotázs, robbantásos merénylet, vagy más szükséghelyzet, elemi csapás, árvíz, tűzvész, villámcsapás, illetve más természeti katasztrófa, munkabeszüntetés, a honvédelmi törvény, rendőrségi törvény alapján feljogosított szervek rendelkezésére tett intézkedés, áramszünet, kommunikációs-vonal hiba stb.
6.4. Egyebekben a Felek felelősségére a a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szabályai az irányadók.

7. VEGYES RENDELKEZÉSEK

7.1. Megrendelő a Szolgáltatóval egyeztetett módon adatokat, információkat és dokumentumokat bocsát a Szolgáltató rendelkezésére a szolgáltatás teljesítéséhez.
7.2. A megrendelés módosítása, kiegészítése, felmondása kizárólag írásban érvényes a Felek között, ettől eltérni egyik Félnek sem lehet.
7.3. A Megrendelő a bekövetkezett tulajdonosváltozást, egységei elnevezésében, telephelyében, banki számlájában bekövetkezett módosulásokat nyolc napon belül köteles bejelenteni írásban a Szolgáltató részére.
7.4. A Felek vitás kérdéseiket elsődlegesen békés úton, egyeztetéssel kívánják rendezni, amennyiben ez nem vezet eredményre, a bírósági eljárás során alávetik magukat a Siófoki Járásbíróság, illetve – hatáskörtől függően – Kaposvári Törvényszék kizárólagos illetékességének. A jelen Rendezvény Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdések tekintetében a magyar törvények, valamint a megrendeléskor érvényes jogszabályok az irányadóak.

8. RENDEZVÉNY SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELFOGADÁSA

8.1. Jelen Rendezvény Szerződési Feltételek részletesen tartalmazza mindazon kötelezettségeket és intézkedéseket, melyek biztosítását a Szolgáltató vállalja. Annak érdekében, hogy a Szolgáltató a legmagasabb szintű szolgáltatást nyújthassa, Megrendelő köteles jelezni mindazon igényét, melyekre ez a dokumentum nem terjed ki.
8.2. A visszaigazolás elfogadásával érvényét veszti minden az ügyben korábban készült feljegyzés, szerződés, levélváltás, stb., hacsak nem váltak a visszaigazolás részévé.
8.3. A Felek kijelentik, hogy felhatalmazottak arra, hogy megbízóik nevében kötelezettséget vállaljanak.
8.4. A Megrendelő, amennyiben a Szolgáltató szolgáltatásait igénybe kívánja venni, megrendelésével elfogadja jelen Rendezvény Szerződési Feltételek feltételeit, megrendelését az RSZF 1. pontjában meghatározott írásos formában kézbesíti. Megrendelés esetén a visszaigazolás és az RSZF szerinti, vagy Megrendelő külön kérésére egyedi rendezvényszerződés jön létre Szolgáltató és Megrendelő között!

9. TUDNIVALÓK

9.1. Szállásdíjban foglalt szolgáltatások: Szállás, Fürdőköpeny, Hajszárító, Szobai széf használata, Térítésmentes internetcsatlakozás (Wifi)BLACK & ORANGE WELLNESS teljes körű használata nyitvatartási időben (8:00-20:00), Péntek és szombat estéken illetve kiemelt időszakokban 20:00-22:00-ig csendes wellness vehető igénybe, melyre 14 év feletti vendégeinket várjuk szeretettel.
9.2 Egyéb tudnivalók: Áraink az ÁFA-t tartalmazzák (szállás18% reggeli, ételek, kávé, tea, gyümölcsfröccs, limonádé 5 %, egyéb 27 %); A feltüntetett árak a szervízdíjat tartalmazzák!; Idegenforgalmi adó: 500.- Ft/fő/éj; Zárt, beléptető rendszerrel védett, kamerás parkoló: 1270.- Ft/gk./éjszaka; a parkolóhely a szállodai szoba elfoglalásától, a lakrészből történő kijelentkezésig áll vendégeink rendelkezésére; Külső parkoló: https://www.zamardiparkolas.hu/
Check in: 14:00-tól Check out: 10:00:-ig; Csomagok tárolása kérésre; megoldható; Late Check Out 2000.- Ft/Óra/Szoba