8621 Zamárdi, Eötvös u. 15/1.   |   +36 84 545 800   |   info@wellamarin.hu

Magyar
Bezárás

Rendezvény Általános Szerződési Feltételek

Jelen Rendezvény Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) dokumentum hatálya a Wellamarin Kft. által üzemeltetett Hotel Wellamarin****Superior által nyújtott szolgáltatásokra terjed ki. Jelen ÁSZF dokumentumot a Wellamarin Kft. a Hotel Wellamarin****Superior nevében eljárva teszi közzé. A szállodai és kapcsolódó szolgáltatásokat a Wellamarin Kft. nyújtja és az azzal kapcsolatos valamennyi jog illetve kötelezettség őt illeti, illetve terheli. Egyedi feltételek nem képezik jelen ÁSZF részét. Jelen ÁSZF nem zárja ki külön, speciális megállapodások kötését utazásközvetítőkkel, szervezőkkel, esetenként más-más, az adott üzletnek megfelelő feltételekkel.

Ugrás a képgalériához

Rendezvény ÁSZF

A SZOLGÁLTATÓ ADATAI

Név: Wellamarin Kft.
Cím: 8621 Zamárdi, Eötvös u. 15/1.
Telefon: +36 84 545 891
Fax: +36 84 545 020
E-mail cím: sales@wellamarin.hu
Web: www.wellamarin.hu
Adószám: 12774742-2-14
Cégjegyzékszám: 14-09-304837
HUF Bankszámla: 10300002-20142612-00003285
EUR Bankszámla: 17600066-00256816-10200005

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Megrendelő megrendeli, a Szolgáltató elvállalja az előzetes kalkulációban részletezett szolgáltatásokat a visszaigazolásban rögzített árakon. A szerződő Felek az ügylet hatályára kikötik a szigorú írásbeliséget, azaz az egymás felé tett nyilatkozatuk kizárólag írásbeli formában érvényes. Az esetleges szóbeli megrendelést a Felek kötelesek írásban, hivatalos pecséttel ellátott megrendelővel megerősíteni. A jelen ÁSZF teljesítése során a Felek által egymáshoz intézett nyilatkozatok és értesítések akkor minősülnek megfelelően, írásos formában kézbesítettnek, ha a visszaigazolásban megnevezett Kapcsolattartó személyeknek, vagy a Feleket képviselő Ügyvezetőnek címezve,

1.1. postai úton (tértivevényes küldeményként),
1.2. futárszolgálat igénybevételével,
1.3. elismervénnyel igazolt személyes átadás során,
1.5. e-mailen (amennyiben az üzenet beállításaiban a kézbesítési visszaigazolás aktiválásra került, és az értesítés a feladónak visszaérkezett)

került átadásra.

2. ÁRAK ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

A Felek részéről elfogadott árak a visszaigazolásban kerülnek rögzítésre. Megrendelő az alábbi ütemezés szerint köteles a megrendelt szolgáltatások ellenértékét Szolgáltató részére teljesíteni.

2.1.Előlegként a Szolgáltató előlegbekérő levele alapján annak kézhezvételét követő 8 napon belül az előrevetített költségek 50%-a átutalással kerül kiegyenlítésre. Az előleg összegéről a Szolgáltató előlegszámlát állít ki és küld meg a Megrendelő email címére. Az előleg összege a rendezvényt követően kiállított végszámlában kerül elszámolásra.
2.2.Az összes további költség, amely az 1. számú mellékletben feltüntetett előrevetített költségek 50%-án felül a rendezvény során felmerül utólag, tételesen kerül elszámolásra. Szolgáltató végszámlát állít ki és küld meg a Megrendelő email címére. A végszámla annak kiállítását követő 8 napon belül átutalással kerül kiegyenlítésre.
2.3.Késedelmes fizetés esetén, a Szolgáltató jogosult késedelmi kamatot felszámítani, melynek mértéke a jegybank által meghatározott alapkamat nyolc százalékponttal növelt értéke.

3. LEMONDÁSI FELTÉTELEK

Amennyiben a rendezvény teljes, vagy a visszaigazolásban részletezett szolgáltatások részleges lemondására a Szolgáltató felelősségi körén kívül álló okok miatt kerül sor, a Szolgáltató az írásbeli lemondás kézhezvételét követően az alábbiak szerint jogosult kötbér érvényesítésére:

3.1. A rendezvény kezdőnapját több mint 45 nappal megelőzően az aktuálisan foglalásban levő szállások és szolgáltatások 50%-a mondható le kötbérmentesen.
3.2. A rendezvény kezdőnapja előtti 44. naptól a 15. napig az aktuálisan foglalásban lévő szolgáltatások 20%-a mondható le kötbérmentesen.
3.3. A rendezvény kezdőnapja előtti 14. naptól a 2. napig az aktuálisan foglalásban lévő szolgáltatások 10%-a mondható le kötbérmentesen.
3.4. 48 órán belüli lemondás és nem megérkező vendég esetében 100% kötbér kerül érvényesítésre.

Lemondás esetén a Szolgáltató a végszámlában a fenti esetek szerinti kötbért jogosult felszámítani.

Azonnali hatályú felmondásnak van helye mindkét Fél részéről a súlyos szerződésszegés esetén. Súlyos szerződésszegésnek minősül a fizetési feltételek megszegése.


4. BEHOZOTT ÁRUK / HARMADIK FÉL ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK

4.1. Bármilyen dekoráció csak a Szolgáltatóval történő előzetes egyeztetés után helyezhető el a Hotel Wellamarin****Superior falain.
4.2. Valamennyi, a foglalás lebonyolításához szükséges anyagot kizárólag a személyzeti portán keresztül lehet be- és kiszállítani. A Biztonsági Szolgálatnak a tételes szállítólevélről egy darab másolatot köteles Megrendelő átadni.
4.3. A Megrendelő kizárólagosan felel azokért a dolgokért (pl. technikai eszközök), amelyeket behoz a szállodába. Egyéb írásbeli szerződés hiányában a Szolgáltató nem köteles az ingóságokat tárolni vagy őrizni.
4.4. A Szolgáltató nem felel azokért a tárgyakért, amelyeket postán vagy egyéb kézbesítő szolgálat útján küldtek a Szolgáltatóhoz.

5. A FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

5.1. A Szolgáltató a visszaigazolásban rögzített napokra és felszereltséggel a Megrendelő rendelkezésére bocsátja az előzetesen egyeztetett és szerződött lakóegységeket, vendéglátó és konferenciaszolgáltatásokat.
5.2. Megrendelő a Szolgáltatásokkal kapcsolatban felmerült kifogásait a helyszínen szóban és írásban jelzi. A Szolgáltató távozás utáni utólagos reklamációt nem fogad el.  
5.3. A rendezvény résztvevői az esetleges külön megrendeléseiket (masszázs, minibár fogyasztás, zárt parkoló használata, stb.) - ide nem értve az igazolt és elszámolásra kerülő helyszíni többletfogyasztást – maguk fizetik. Erről előzetesen a Megrendelő értesíti a résztvevőket. Megrendelő kezességet vállal a résztvevők által a Szolgáltató felé nem rendezett fogyasztásokért (masszázs, minibár fogyasztás, zárt parkoló, stb.)..
5.4. Ételt és italt csak a Szolgáltatótól lehet beszerezni. Étel és ital bevitelére különleges speciális esetekben (nemzeti szokások stb.) csak a Szolgáltató írásbeli engedélyével kerülhet sor, de ez esetben a Szolgáltató jogosult szerviz- vagy palackdíjat számlázni.

6. KÁROK ÉS FELELŐSSÉGEK

6.1. Megrendelő felelősséget vállal alkalmazottaiért, alvállalkozóiért, vendégeiért és köteles az általa, vagy vendégei által a Szolgáltatónak okozott károkat megtéríteni, ha a Szolgáltató a károkozás tényéről Szolgáltató képviselője által aláírt jegyzőkönyvet a rendezvény befejezését követő 5 napon belül elküldi Megrendelő részére.
6.2. Szolgáltató felhívja a Megrendelő figyelmét értékesebb eszközeinek biztosítására, mert a Szolgáltató csak azokért a tárgyakért vállal felelősséget, amelyeket a Megrendelőtől átvételi elismervénnyel vett át.
6.3. Egyik Fél sem felel jelen ÁSZF szerinti kötelezettsége nem vagy nem teljes körű teljesítéséért azon esetekben, amikor olyan, mindkét fél érdekkörén kívül eső, előre nem látható körülmény (vis maior) merül fel, amely megakadályozza a szerződési feltételek teljesítését. Ilyen körülmény különösen: háborús cselekmények, lázadás, szabotázs, robbantásos merénylet, vagy más szükséghelyzet, elemi csapás, árvíz, tűzvész, villámcsapás, illetve más természeti katasztrófa, munkabeszüntetés, a honvédelmi törvény, rendőrségi törvény alapján feljogosított szervek rendelkezésére tett intézkedés, áramszünet, kommunikációs-vonal hiba rendelteben rögzített az utazási korlátozásk, stb.
6.4. Egyebekben a Felek felelősségére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szabályai az irányadók.

7. VEGYES RENDELKEZÉSEK

7.1. Megrendelő a Szolgáltatóval egyeztetett módon adatokat, információkat és dokumentumokat bocsát a Szolgáltató rendelkezésére a szolgáltatás teljesítéséhez.
7.2. A megrendelés módosítása, kiegészítése, felmondása kizárólag írásban érvényes a Felek között, ettől eltérni egyik Félnek sem lehet.
7.3. A Megrendelő a bekövetkezett tulajdonosváltozást, egységei elnevezésében, telephelyében, banki számlájában bekövetkezett módosulásokat nyolc napon belül köteles bejelenteni írásban a Szolgáltató részére.
7.4. A Felek vitás kérdéseiket elsődlegesen békés úton, egyeztetéssel kívánják rendezni, amennyiben ez nem vezet eredményre, a bírósági eljárás során alávetik magukat a Siófoki Járásbíróság, illetve – hatáskörtől függően – Kaposvári Törvényszék kizárólagos illetékességének. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a magyar törvények és a jogszabályok, valamint a rendezvény időpontjában érvényes rendeletek az irányadóak.
7.5. Amennyiben a rendezvény időpontjában érvényes magyar rendeletek miatt nem kerülhet megvalósításra a rendezvény, úgy a Felek egyeztetnek az előleg későbbi felhasználásáról, vagy visszautalásáról.
7.6. Amennyiben 14 nappal a rendezvény megkezdése előtt a magyar rendeletekkel ellentétben a multinacionális Megrendelő központi döntése alapján nem kerülhet megvalósításra a rendezvény és ezt írásban az eredeti dokumentum magyarra vagy angolra történő fordításával, cégszerűen aláírtan Szolgáltató részére igazolja, úgy a Felek egyeztetnek az előleg későbbi felhasználásáról, vagy visszautalásáról.

8. RENDEZVÉNY ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELFOGADÁSA

8.1. Jelen ÁSZF részletesen tartalmazza mindazon kötelezettségeket és intézkedéseket, melyek biztosítását a Szolgáltató vállalja. Annak érdekében, hogy a Szolgáltató a legmagasabb szintű szolgáltatást nyújthassa, Megrendelő köteles jelezni mindazon igényét, melyekre ez a dokumentum nem terjed ki.
8.2. A visszaigazolás elfogadásával érvényét veszti minden az ügyben korábban készült feljegyzés, szerződés, levélváltás, stb., hacsak nem váltak a visszaigazolás részévé.
8.3. A Felek kijelentik, hogy felhatalmazottak arra, hogy megbízóik nevében kötelezettséget vállaljanak.
8.4. A Megrendelő, amennyiben a Szolgáltató szolgáltatásait igénybe kívánja venni, megrendelésével elfogadja jelen Rendezvény Általános Szerződési Feltételeket, megrendelését az ÁSZF 1. pontjában meghatározott írásos formában kézbesíti. Megrendelés esetén a visszaigazolás és az ÁSZF szerinti, vagy Megrendelő külön kérésére egyedi rendezvényszerződés jön létre Szolgáltató és Megrendelő között!

9. INFORMÁCIÓK

9.1. Szállásdíjban foglalt szolgáltatások: Szállás, Fürdőköpeny, Hajszárító, Szobai széf használata, Térítésmentes internet csatlakozás (Wifi)BLACK & ORANGE WELLNESS teljes körű használata nyitvatartási időben (8:00-20:00)
9.2 Egyéb információk: Áraink az ÁFA-t tartalmazzák (szállás 5% reggeli, ételek, kávé, tea, gyümölcsfröccs, limonádé 5 %, egyéb 27 %); A feltüntetett árak a szervízdíjat tartalmazzák!; Idegenforgalmi adó: 500.- Ft/fő/éj; Zárt, beléptető rendszerrel védett, kamerás parkoló: 3.000.- Ft/gk./éjszaka; a parkolóhely a szállodai szoba elfoglalásától, a lakrészből történő kijelentkezésig áll vendégeink rendelkezésére; Külső parkoló: https://www.zamardiparkolas.hu/
Check in: 14:00-tól Check out: 10:00:-ig; Csomagok tárolása kérésre; megoldható; Late Check Out 2.000.- Ft/Óra/Szoba